5
 

Základní pilíře vzdělávacího plánu

Naše cíle

Naším hlavním cílem je důraz na jedinečnost každého dítěte, velká podpora individuálních potřeb, přání a pomoc při řešení problémů.

při naší práci sledujeme tyto rámcové cíle (záměry):

1.    rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
2.    osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3.    získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
       působící na své okolí

v rámci předškolního vzdělávání považujeme za klíčové tyto kompetence:

1.    kompetence k učení
2.    kompetence k řešení problémů
3.    kompetence komunikativní
4.    kompetence sociální a personální
5.    kompetence činnostní a občanské

pracujeme podle vzdělávacího plánu, který je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. tyto oblasti jsou nazvány takto:

1.    Dítě a jeho tělo
2.    Dítě a jeho psychika
3.    Dítě a ten druhý
4.    Dítě a společnost
5.    Dítě a svět